Cele Stowarzyszenia

 1. Planowanie i organizowanie życia sporto­wego członków i sympatyków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we Stowarzyszenie.
 2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Aktywne uczestnictwo w akcjach światopoglądowych o charakterze patriotycznym i innymi zgodnymi z zainteresowaniami członków.
 5. Organizowanie zajęć sportowych, rekonstrukcyjnych i kolekcjonerskich dla członków i sympatyków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 6. Organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa,
 7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 8. Organizowanie członkom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 9. Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
 11. Integrowanie środowisk strzeleckich, rekonstrukcyjnych i militarnych w zakresie swego działania.
 12. Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno sportowym członków i sympatyków.
 13. Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, obronnego, wojskowego, praktycznego i rekreacyjnego,
 14. Podtrzymanie tradycji strzeleckich,
 15. Współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
 16. Prowadzenie szkoleń z zakresu strzelectwa.
 17. Organizacje wystaw broni i militariów, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,.
 18. Promocje kolekcjonerstwa broni, militariów i innych.

Stowarzyszenie Strzelecko – Kolekcjonerskie